Reserveer je eigen CBR-examen en krijg korting!

Er zijn op dit moment volop theorie examens aanwezig bij het CBR. Opleiders kunnen geen examen meer inkopen zonder naam.

Het voordeel van zelf theorie examen reserveren is:

Jij bepaalt zelf waar, wannneer en hoe laat jij je examen wilt doen; Een gereserveerde examen mag je 3x van datum en tijd veranderen; Je kan dan eerder een examen doen en zo voorkom je onnodige vertraging om je rijbewijs te halen. Je hebt alles in eigen beheer en bent niet afhankelijk van ons als er iets gewijzigd moet worden aan jouw examen. Ga naar mijn.cbr.nl (hierbij moet je inloggen met je digid) en examen reserveren.

En je krijgt bovendien ook nog eens van ons korting

Wil je toch liever dat wij het examen voor je reserveren? Je moet ons daarvoor machtigen op mijn.cbr.nl met je digid, ons rijschoolnr. Is 3345G8 Heb je geen DigiD, vraag deze dan ook direct aan via www.digid.nl

Algemene voorwaarden TheorieGarantie.nl

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Theoriegarantie.nl is een produkt van Autorijschool 't Recht.

1.2
Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheorieGarantie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.3
Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin TheorieGarantie.nl zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die TheorieGarantie.nl aan de cursist levert.

1.4
CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs A en B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.5
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van TheorieGarantie.nl die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.6
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met TheorieGarantie.nl

1.7
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie.

1.9
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheorieGarantie.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden TheorieGarantie.nl niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door TheorieGarantie.nl gedane aanbieding.

2.2
De door TheorieGarantie.nl gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen TheorieGarantie.nl en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij TheorieGarantie.nl en TheorieGarantie.nl de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door TheorieGarantie.nl uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en TheorieGarantie.nl aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet meer kosteloos geannuleerd worden.  Na aanmelding en reservering van CBR examen kan Theoriegarantie.nl alleen 1x van datum en/of tijd wijzigen, op voorwaarde dat minimaal 1 week voor examendatum het examen wordt gewijzigd. Daarna staat het examen vast en brengen wij de examenkosten+administratie a € 50 euro in rekening.

3.4
Indien TheorieGarantie.nl nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1
De datum waarop TheorieGarantie.nl begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door TheorieGarantie.nl en de cursist onderling afgesproken.

4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan TheorieGarantie.nl te melden, waarna TheorieGarantie.nl en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan TheorieGarantie.nl is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan TheorieGarantie.nl. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is TheorieGarantie.nl gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat TheorieGarantie.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2
Cursist dient zorg te dragen dat TheorieGarantie.nl alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3
Cursist zal de door TheorieGarantie.nl eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Examen kun je alleen doen bij CBR met een geldig identiteitsbewijs, zoals bijv. paspoort. Aanvraag of foto accepteert het CBR niet.

5.5
Eventuele schade aan de door TheorieGarantie.nl geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

 

Artikel 6 Verplichtingen TheorieGarantie.nl

6.1
TheorieGarantie.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.

6.2
De TheorieGarantie.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3
TheorieGarantie.nl is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van TheorieGarantie.nl aan de kant van de cursist is ontstaan en die de TheorieGarantie.nl aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door TheorieGarantie.nl gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen TheorieGarantie.nl en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door TheorieGarantie.nl te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is TheorieGarantie.nl gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling kan via ideal plaatvinden gelijk bij aanmelden. Je kan ook kiezen voor de optie contant. Kies je cursus met examen dan is een vooruitbetaling van 50 euro vereist (Examen en administratiekosten). Het restant kan je op de dag contant of per pin betalen.

8.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan TheorieGarantie.nl.

8.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door TheorieGarantie.nl gemaakt indien TheorieGarantie.nl op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5
TheorieGarantie.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met TheorieGarantie.nl voortvloeiende verplichting;
 • Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
 • Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van TheorieGarantie.nl;
 • Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, alsdan niet aangetekend, schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6
Indien TheorieGarantie.nl overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan TheorieGarantie.nl verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN CURSUS en EXAMEN

1. Zelf examen ingeboekt, dan kan je nog wijzigen, zie voorwaarden van het CBR.

2.  Wil je dat wij examen inboeken dan kunnen wij alleen 1x van datum wijzigen.

Artikel 9 Overmacht

9.1
TheorieGarantie.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Indien TheorieGarantie.nl ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is TheorieGarantie.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
TheorieGarantie.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van TheorieGarantie.nl mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1 dan zal cursist van TheorieGarantie.nl geen schadevergoeding ontvangen.

10.3
TheorieGarantie.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4
TheorieGarantie.nl in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door TheorieGarantie.nl geleverde zaken.

10.5
Indien TheorieGarantie.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TheorieGarantie.nl beperkt tot directe schade

10.6
De cursist vrijwaart TheorieGarantie.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij TheorieGarantie.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2
Cursist en TheorieGarantie.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Garantie

12.1
TheorieGarantie.nl verleent enkel garantie op de cursus indien  de cursist

 • Op de aangegeven tijd aanwezig is;
 • De volledige cursus volgt;
 • Zich goed gedraagt en goed oplet tijdens de cursus;
 • De Nederlandse taal voldoende beheerst in woord en geschrift.(basisschool+middelbare school in Nederland gevolgd en afgemaakt)
 •  

Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is TheorieGarantie.nl bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus.

12.2
Onder garantie wordt verstaan dat een cursist, bij niet slagen, een tweede keer de cursus mag volgen volgen voor 50 Euro. Het CBR examen komt voor rekening van cursist en valt niet onder de garantie. Om de garantie te genieten is het vereist dat cursist aan alle in artikel 12.1 genoemde voorwaarden voldoet. De garantie is geldig tot 2 maanden na het afleggen van het eerste CBR examen. Hierna komt de garantie te vervallen. Mocht een cursist die aanspraak doet op garantie niet 24 uur van te voren een cursus annuleert dan komt de garantie te vervallen.